OVERSÆTTELSER I POLSK OG ENGELSK

TŁUMACZENIA Z DUŃSKIEGO I ANGIELSKIEGO

TRANSLATIONS IN POLISH AND DANISH

VELKOMMEN PÅ MIN HJEMMESIDE / WITAM NA MOJEJ STRONIE / WELCOME TO MY SITE

 Ela Pedersen

 

mail@elapedersen.com

tel.: (+48) 502 653 504

ul. M. Dąbrowskiej 19 m 73, 01-913 Warszawa/Warsaw, Polska/Polen/Poland

På dansk / Po polsku / In English


Jeg vil gerne tilbyde Dem oversættelser mellem dansk, polsk og engelsk.

Polsk er mit modersmål, men i flere år har jeg boet i Danmark (i København og på Bornholm), hvor en række danske firmaer og institutioner benyttede sig af min sprogservice. I øjeblikket bor jeg og arbejder i Warszawa.

Udover at være oversætter, har jeg fungeret som free-lance journalist og skrevet forskellige artikler for bl.a. Świat Koni (hestemagasin) og Gazeta Wyborcza (landsdækkende avis).

 (se kundeliste og oversigt over større jobs) (udtalelser)

 

PRIS PÅ OVERSÆTTELSER:

130 DKK (1600 anslag uden/1800 med mellemrum)

eller 0,59 DKK pr. ord

Statsautoriserede oversættelser: 160 DKK for 1150 anslag


Tilbage

 


Pragnę zaoferować Państwu tłumaczenia z języka duńskiego oraz z angielskiego.

Polski jest moim językiem ojczystym, a duński znam biegle jako ze przez wiele lat mieszkałam w tym pięknym kraju (w Kopenhadze i na Bornholmie), gdzie też szereg duńskich firm i instytucji korzystało z mych usług. W chwili obecnej mieszkam i pracuję w Warszawie.

Oprócz wykonywania tłumaczeń, pisuję artykuły do prasy które publikowane były na łamach m.in. miesięcznika Świat Koni czy dziennika Gazeta Wyborcza.


(lista klientów i większych projektów) (rekomendacje)

 

CENY TŁUMACZEŃ PISEMNYCH:

65 PLN (1600 znaków bez spacji/1800 znaków ze spacjami)

lub 0,30 PLN za słowo

Tłumaczenia przysięgłe: 80 PLN za stronę (1150 znaków)Powrót


I am pleased to offer my translation services in Polish, Danish and English.

I was born and raised in Warsaw, Poland. For several years in the 1990's I was living in Denmark (Copenhagen and the island of Bornholm). While living in Denmark, I provided my translation services to numerous Danish companies and institutions. I now live and work in Warsaw, Poland.

Apart from translation work, I have been dealing with free-lance journalism. My articles were published by, among others, Świat Koni  (equestrian magazine) or Gazeta Wyborcza daily.

  (See my translation resumè) (recommendations)

 

TRANSLATION RATES:

17 euro for a page (1600 characters without spaces/1800 with spaces)

or 0,07 euro per word

Authorized translations: 20 euro for a page (1150 characters)

 

Back

 


UDTALELSER / REKOMENDACJE / LETTERS OF RECOMMENDATION


Ambassador´s recommendation:

"(...) Ela Pedersen ´s skills in Danish and English are excellent and she is a talented personal interpreter. (...) The Embassy and I myself have been very satisfied with her work. (...)"

 Claus Juul Nielsen
Danish Ambassador to Poland (1993-1998)

Tilbage Powrót Back


Bornholms Landøkonomiske Forenings udtalelse:

"Ela Pedersen har gennem de seneste år virket som tolk og oversætter ved indtil flere kurser, som vi på BLF har afholdt for polske landbrugsrådgivere og landbrugsskolelærere.

Ela behersker dansk på et højt niveau såvel skriftligt som mundtligt. Hun er meget kvik og hurtigt opfattende, hvilket sammenholdt med den gode forståelse af det danske sprog, sætter hende i stand til at oversætte og tolke indenfor emner, som hun ikke umiddelbart har kendskab til.

Hun er meget omhyggelig i sit arbejde. Hun er fleksibel og meget omgængelig. Samarbejdet med Ela har altid været godt og til alles tilfredstillelse. Hun har fået ros fra alle de kursister som hun har tolket for. (...)"

Lone Jensen
kursusleder (1995-97)

Tilbage

 


Voksen Uddannelses Centers udtalelse:

"I de seneste to år har VUC Bornholm tilrettelagt og gennemført uddannelseskurser for polske turistplanlæggere fra Slupsk Amt hvor Ela Pedersen har fungeret som tolk, oversætter samt turistguide.

Det var netop takket være Elas solide branchekendskab (...) samt beherskelse af dansk på et højt niveau i både skrift og tale kan man tale om virkelig gode resultater af vore kurser.

Videre kunne hun vejlede kursusledere, lærere og besøgssteder om de særlige samfundsmæssigt og kulturelt betingede forskelle, de burde være opmærksomme på.

Endelig blev hun starks accepteret af kursisterne, vandt deres fortrolighed og kunne let formidle ønsker og forventninger på en god måde. (...)"

Verner Fält-Hansen
kursusleder (1993-94)

Tilbage

 


Rekomendacja BLF - Bornholmskiego Zrzeszenia Rolników:

"Na przestrzeni ostatnich lat p. Pedersen pracowała w charakterze tłumacza podczas szkoleń organizowanych przez BLF dla polskich doradców rolnych oraz nauczycieli ze szkól rolniczych.

P. Pedersen biegle włada językiem duńskim, zarówno w mowie jak i w piśmie. Jest ona osobą o bystrym umyśle, potrafiącą momentalnie wyłapać znaczenie tego, co tłumaczy dzięki czemu, znając doskonale język duński, jest on a w stanie tłumaczyć tematy, z którymi wcześniej nie miała styczności.

P. Pedersen jest bardzo dokładna w swej pracy. Potrafi dostosowywać się do zmieniających się uwarunkowań i szybko znajdywać ze wszystkimi wspólny język. Współpraca z p. Pedersen zawsze, ku zadowoleniu wszystkich, układała się bardzo dobrze. Wiele słów pochwały pochodzi od wszystkich uczestników szkoleń, dla których p. Pedersen tłumaczyła.(...)"

Lone Jensen
kierownik szkoleń (1995-97)

Powrót


Rekomendacja VUC Bornholm - Ośrodka Kształcenia Dorosłych:

"Na przestrzeni ostatnich dwóch lat Ośrodek Kształcenia Dorosłych VUC Bornholm zorganizował i przeprowadził kilka szkoleń dla personelu kierowniczego polskiej branży turystycznej z województwa słupskiego. P. Pedersen pełniła podczas tych szkoleń funkcję tłumacza i przewodnika turystycznego.

To właśnie dzięki dogłębnej znajomości przez p. Pedersen branży turystycznej (...) oraz jej biegłej znajomości języka duńskiego, zarówno w mowie jak i w piśmie, możemy stwierdzić, ze szkolenia nasze przyniosły rzeczywiście pozytywne rezultaty.

Ponadto p. Pedersen zaznajamiała kierowników szkoleń, wykładowców oraz reprezentantów obiektów, które były zwiedzane przez grupy, ze szczególnymi różnicami społeczno-kulturowymi, na które należało zwracać baczniejsza uwagę.

Należy również podkreślić, iż p. Pedersen zyskiwała natychmiastową akceptację i zaufanie uczestników szkoleń, dzięki czemu była ona w stanie z łatwością i w odpowiedni sposób przekazywać ich życzenia i oczekiwania .(...)"

Verner Fält-Hansen
kierownik szkoleń (1993-94)

Powrót

 


BLF - Bornholm Agriculture Association´s recommendation:

"Over the past few years, Ms. Pedersen has been working as an interpreter and translator throughout several courses organized by the BLF for the Polish agriculture consultants and teachers from Polish agriculture schools.

Ms. Pedersen´s command of the Danish language is on the highest level, both in writing and speaking. She is a very quick-witted and quick to understand person. This, in connection with her excellent command of the Danish language, makes it possible for her to interpret and translate from areas she does not have immediate knowledge.

Ms. Pedersen is very detail-oriented in her work. She is also flexible and very sociable. Working with Ms. Pedersen has always been to everyone´s greatest satisfaction. She has received praises from all course participants, for whom she was interpreting. (...)"

Lone Jensen
Course Manager (1995-97)

Back

 


VUC Bornholm - Educational Center´s recommendation:

Over the past two years Educational Center VUC Bornholm has organized and carried out courses for Polish tourist managers from Slupsk County. Throughout these courses Ms. Pedersen had been working as an interpreter, translator, and tourist guide.

Thanks to Ms. Pedersen´s strong knowledge of the tourist industry and her excellent command of Danish language, both in writing and speaking, the courses have given the participants very good results. Furthermore, she could inform the course manager, teachers, and persons responsible for the visited sites about certain socially and culturally determined differences that they were able to take into consideration.

Finally, Ms. Pedersen was immediately accepted by the course participants, won their confidence and could easily communicate their wishes and expectations in a good way. (...)

Verner Fält-Hansen
Course Manager (1993-94)

Back

 


 

TAK FOR BESØGET PÅ MIN HJEMMESIDE / DZIEKUJĘ ZA ODWIEDZENIE MOJEJ STRONY / THANK YOU FOR VISITING MY SITE

 

 

 

Search Engine Submission and Internet Marketing